Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта naturalskincare.bg

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта naturalskincare.bg, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

Този документ съдържа Общите условия, според които ГРЕЕН ЕООД, ЕИК: 205054502, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Съборна“ № 5, ет. 4 извършва продажба на стоки, чрез онлайн магазина на адрес в интернет: naturalskincare.bg, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който влезне в интернет страницата с адрес naturalskincare.bg ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА и който и да е продукт от нея и при заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Права и отговорности на страните

ГРЕЕН ЕООД /Natural Skin Care BG има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: naturalskincare.bg.

Лична информация

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.

Ние няма да предоставим изпратената от Вас информация на трети лица или да я използваме.

Промяна на цени

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да е нужно предварително да уведомява потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. 

При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.

Закона за защита на потребителите – права и задължения

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:

1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е ГРЕЕН ЕООД.

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. София 1000, ул. „Съборна” № 5, naturalskincare.bg e-mail: naturalskincarebg@gmail.com; тел: 087 797 3418.

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите 

7. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние.

Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта/продуктите , които се поръчали от онлайн магазина.

За да е валиден отказа, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция, телефонен номер и/или e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен носител или изпратено на емайл naturalskincarebg@gmail.com.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е необходимо потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването по уговорен между страните начин.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ може да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката/стоките обратно. Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако МАГАЗИНА получи обратно стоките от потребителя преди изтичането на 14-дневния срок.

Стоката трабва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост,  без да е отваряна и употребявана, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

8. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.

9. Несъответствия на стоките и рекламации.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

Търговски марки

Използваните търговски марки са собственост на МАГАЗИНА и са защитени от авторското право.

МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите.

Телефон: +359 87 797 3418
София, ул. Съборна 5, ет.4